Zagazig University Medical Journal (ZUMJ) - Glossary